FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

योजना सम्झौता ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

दस्तावेज: 

GRM/WORKS/NCB/05/2079/80 को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

Pages