FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र भाग २

गरिबि निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम(मेडपा)संचालन कार्यविधि,२०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन खर्च कार्यविधि,२०७५
बालगृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका,२०७५
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५
गण्डकी गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७५
शिक्षा नियमावली,२०७४
शिक्षा नियमावली,२०७४
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७४(परिमार्जित)
गण्डकी गाउँपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४
स्थानिय तहको उपभोत्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४
ढुङ्गा,गिट्टी,वालुवा,माटोजस्ता खानी जन्य वस्तुको प्राकृतिक श्राेत व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४
गण्डकी गाउँपालिका करार शिक्षक नियुत्ति सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४
आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४
गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४
गण्डकी गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
गण्डकी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली,२०७४