FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र भाग २

Post date दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण कार्यविधि,२०७७ 12/09/2020 - 15:25 PDF icon GESI audit guideline of local level -Gandaki 2077.pdf
गैरसरकारी संस्था समन्वय,परिचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ 12/09/2020 - 11:54 PDF icon गैर सरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका,२०७७.pdf
गण्डकी गाउँपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ 12/09/2020 - 11:40 PDF icon मर्मत सम्भार निति २०७७.pdf
गण्डकी गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७ 12/07/2020 - 13:39 PDF icon गण्डकी गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७.pdf
गण्डकी गाउँपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ 12/07/2020 - 13:37 PDF icon व्यवसाय कर कार्यविधि,२०७७.pdf
अनुदानमा आधारित पशु विमा कार्यविधि,२०७७ 12/06/2020 - 12:29 PDF icon पशु विमा कार्यविधि.pdf
पशु विकास कार्यक्रम कार्यविधि,२०७७ 12/06/2020 - 12:24 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
शिक्षा तर्फको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७ 12/06/2020 - 12:23 PDF icon शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि.pdf
वार्षिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७ 12/06/2020 - 12:21 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७ 12/03/2020 - 10:30 PDF icon कृषि कार्यविधि २०७७.pdf

Pages