FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र भाग १

गण्डकी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन ऐन,२०७७
गण्डकी नगर प्रहरी गठन,सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन,२०७७
जलस्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिका राजश्व व्यवस्थापन ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिका स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७७
गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७४
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न वनेको विधेयक
आर्थिक नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४
सहकारी ऐन,२०७४
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐेन २०७४
शिक्षा ऐन, २०७५