FAQs Complain Problems

2080 को SEE परीक्षा मा NG ल्याउने  विद्यार्थीहरुका निशुल्क   Online कक्षा संचालन गरिने सम्बन्धि सूचना  !

गण्डकी गाउँपालिका भित्रका 2080 को SEE परीक्षा मा NG ल्याउने  विद्यार्थीहरुका  लागि शैक्षिक विकास तथा युवा  रोजगार फाउण्डेशन संस्थाको  digital platform व्यवस्थापन  मार्फत निशुल्क   Online कक्षा संचालन गरिने सम्बन्धि सूचना  !

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: